گواهینامه ها

در پایان دوره عمومی و برخی دوره های کوتاه مدت به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزیابی گواهینامه اعطا می گردد.

اولین فارغ التحصیلان دوره عمومی در تاریح یکم تیر ماه سال 97 طی مراسمی در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گواهینامه های خود را دریافت کردند. گزارش مبسوط این مراسم در بخش همایش ها قرار داده شده است. این گواهینامه ها به تایید اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور نیز رسیده است.

 لیست دانشجویانی که موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره عمومی شدند به شرح زیر می­باشد.

ردیف نام خانوادگی نام پدر
١ سرکار خانم ع. زندی­ کریمی مهدی
٢ سرکار خانم س. فرهمند نژاد عباس
٣ سرکار خانم س. باصبر جمشید
٤ جناب آقای محمدرضا آقاکشی­ زاده نادر
٥ سرکار خانم م. صانع ­پور احمد
٦ جناب آقای م. جعفرزاده­ شایان حسین
٧ جناب آقای م. قربانی مهدی
٨ جناب آقای سید هاشم نبی­ یان سیداحمد
٩ جناب آقای سید مهدی هاشمی سید محمد
١٠ جناب آقای حسین آزادی مصطفی
١١ سرکار خانم ز. احمدی سیدجمال
١٢ سرکار خانم ف. احمدی­ بیغش محمود
١٣ سرکار خانم م. بهشتی عبدالرضا
١٤ سرکار خانم ز. پاکروان­ فرد محمدحسن
١٥ سرکار خانم م. تعالی اسماعیل
١٦ سرکار خانم ز. حاجیان محمدعلی
١٧ سرکار خانم ر. حسنی حیدر
١٨ سرکار خانم ن. حمزوی سیدفیاض
١٩ سرکار خانم ع. رسولی هاشم
٢٠ سرکار خانم ز. رضایی ­گلشن­ آبادی جواد
٢١ سرکار خانم ز. رمضانپور حسین
٢٢ سرکار خانم پ. شهیدی­ دلشاد اصغر
٢٣ سرکار خانم ز. شیراوند علی
٢٤ سرکار خانم ک. غفوری بهمن
٢٥ سرکار خانم ف. فرامرزی مرتضی
٢٦ سرکار خانم ز. قلی­زاده ­بقایی صفت­ الله
٢٧ سرکار خانم ر. کرمی­ فرد محرم
٢٨ سرکار خانم ز. محمدقلی قاسم
٢٩ سرکار خانم ح. محمدی محمدجواد
٣٠ سرکار خانم م. محمدی سیدمحمدعلی
٣١ سرکار خانم ل. مقیسه حسن
٣٢ سرکار خانم ن. ملایی­ سرو علیا حسینعلی
٣٣ سرکار خانم ف. موسوی اسدالله
٣٤ سرکار خانم ا. میرنظامی سیدغلام عباس
٣٥ سرکار خانم هـ. نوروزی­ پیکانی قنبر
٣٦ سرکار خانم م. نوری غلامرضا
٣٧ سرکار خانم س. هاشمی محمد
٣٨ سرکار خانم ط. هاشمی سید ابوالفضل
٣٩ سرکار خانم ز. میرزائی­ اسکندری محمود
٤٠ سرکار خانم م. پاک نهاد علیرضا
٤١ سرکار خانم ز. میرزایی محمدجعفر
٤٢ سرکار خانم ز. حیدری نعمت­ الله
٤٣ سرکار خانم ن. قربانی حسین
٤٤ سرکار خانم ف. محمدی حسن
٤٥ سرکار خانم ز. پیرهادی عباس
٤٦ سرکار خانم م. رمضانپور حسین
٤٧ سرکار خانم ز. یاری اسماعیل
٤٨ سرکار خانم ز. سالاری سیدمحمدعلی
٤٩ سرکار خانم ح. امیری­ پیکانی امین­ الله
٥٠ سرکار خانم ز. کمیجانی ابوالحسن
٥١ سرکار خانم ف. سوری اسد
٥٢ سرکار خانم ل. امیری یعقوب
٥٣ سرکار خانم م. حیدری حسن
٥٤ سرکار خانم م. مومن­زاده رضا
٥٥ سرکار خانم ط. احمدی احمد
٥٦ سرکار خانم ع. اشکنانی رسول
٥٧ سرکار خانم هـ. جم هادی
٥٨ سرکار خانم ز. دارابی حاجی­ اسماعیل
٥٩ سرکار خانم ک. موسی­ کاظم عماد
٦٠ سرکار خانم ن. نظری محمود
٦١ سرکار خانم م. تاجیک محمد
٦٢ جناب آقای خسرو خسرویان احمد
٦٣ سرکار خانم ز. شفیعی محمود
٦٤ سرکار خانم ا. شایگانیان­ هما اسلام ­علی
٦٥ سرکار خانم س. صمیمی رحمت
٦٦ جناب آقای سید مهدی علوی سیدابوالحسن
٦٧ جناب آقای محسن ابوالحسنی علی
٦٨ سرکار خانم س. اسماعیل ­زاده علی­ اصغر
٦٩ سرکار خانم م. احمدی نصرالله
٧٠ سرکار خانم ف. توکلی حسین
٧١ سرکار خانم ع. جلیلی رحیم
٧٢ سرکار خانم ز. جعفری سیدمحمد
٧٣ سرکار خانم ا. حدادماهینی ولی ­اله
٧٤ سرکار خانم ا. حدادماهینی ولی­ اله
٧٥ سرکار خانم ن. خراسانی علی­ اکبر
٧٦ سرکار خانم پ. خراسانی علی­ اکبر
٧٧ سرکار خانم ز. رناسی زهیر
٧٨ سرکار خانم ز. سعیدی محمدحسین
٧٩ سرکار خانم م. شاهین محرم­ علی
٨٠ سرکار خانم ن. شعبانی حسین
٨١ سرکار خانم ک. شفیعی­ پور رضا
٨٢ سرکار خانم ا. عرب­ ورامین محمدعلی
٨٣ سرکار خانم ص. علی­عسگری مهدی
٨٤ سرکار خانم م. عمادی محمدرضا
٨٥ سرکار خانم م. عزیری­ شیده اصغر
٨٦ سرکار خانم خ. علی­ عسگری مهدی
٨٧ سرکار خانم م. عباسی محمد
٨٨ سرکار خانم و. فرباره سیدنوری
٨٩ سرکار خانم ز. فرباره سیدنوری
٩٠ سرکار خانم س. کرمانشاهی احمد
٩١ سرکار خانم ز. کرمانی کاظم
٩٢ سرکار خانم ط. میرزازاده محمدتقی
٩٣ سرکار خانم ف. مقیمی امیر
٩٤ سرکار خانم م. اسلام ­نیای طهرانی ­پور مهدی
٩٥ سرکار خانم ا. اختری برات
٩٦ سرکار خانم م. روان­ بخشی منصور
٩٧ سرکار خانم ف. رمضانپور حیدر
٩٨ سرکار خانم ن. رضازاده غلامحسین
٩٩ سرکار خانم م. دایی­ رضا علی
١٠٠ سرکار خانم ع. کارونی­ ریزی بهمن