فرم ثبت نام دوره آموزشی «راهبردهای تربتی مدرن »

* هزینه دوره برای بیست جلسه 100000 تومان یکصد هزار تومان است. این مبلغ قبل از آغاز کلاسها اخذ خواهد شد.