دوره تکمیلی اول بصائر

عنوان درس: دین با محوریت سرنگ 
مدرس: استاد جواهریان
مکان برگزاری کلاس: شهرری، حسینیه قرائت قرآن اثنی عشر
عنوان درس: تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: خانم مهدی نژاد
مکان برگزاری کلاس: شهرری، دارالقرآن آیت الله غیوری
دوره تکمیلی اول بصائر

دوره تکمیلی اول بصائر

دوره تکمیلی اول بصائر


دوره تکمیلی دوم بصائر

عنوان درس: دین با محوریت سرنگ ، تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: استاد ثباتی
مکان برگزاری کلاس: شهرری، دارالقرآن آیت الله غیوری
دورم دوم تکمیلی بصائر

دورم دوم تکمیلی بصائر