دوره شانزدهم بصائر

ترم اول
عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام) ، تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: استاد مهران
مکان برگزاری کلاس:خیابان دماوند دارالقرآن حرادوره هفدهم بصائر

ترم اول
عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام) ، تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: استاد صنایع پسند
مکان برگزاری کلاس: شهرری، دارالقرآن آیت الله غیوری