دوره هجدهم بصائر

ترم اول
عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام) ، تاریخ قرآن و حدیث
مدرس: استاد دکتر توکلی
مکان برگزاری کلاس:شهر اشتهارد
طرح آموزشی بصائر دوره هجدهم

طرح آموزشی بصائر دوره هجدهم

طرح آموزشی بصائر دوره هجدهم