پایان ثبت نام دوره آموزشی «راهبردهای تربتی مدرن »
با اجرای گروه آموزشی بصائر