آغاز کلاسهای طرح آموزشی بصائر به صورت مجازی

به دلیل عدم برقراری کلاسها به صورت حضوری، کلاسهای طرح آموزشی بصائر، ازین پس به صورت مجازی برگزارخواهدشد.

لینک و کد دسترسی به کلاسها برای همه دانشجویان ارسال شده است.