گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است
دیدم شروع محشر کبرای دیگر است ...